ועידת נגישות ישראל הבינלאומית ה-9

תקנון ועידה בינלאומית של עמותת נגישות ישראל 2022

אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

תקנון שימוש באתר

כללי

 1. התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.
 2. הועידה הבינלאומית ה- 8 של עמותת נגישות ישראל תתקיים בתאריכים 11-12.9 שתתקיים באולם הכנסים וואלי בכפר סבא  כמפורט בפרסום האירוע (להלן: "הוועידה").
 3. אתר הוועידה נמצא בבעלות עמותת נגישות ישראל (ע"ר) (להלן: "בעל האתר"  ו/או "העמותה") ומנוהל על ידה.
 4. אתר הוועידה משמש כחנות אלקטרונית לרכישת כרטיסים לוועידה כתרומה לעמותה על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 5. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 6. הוראות תקנון זה יחולו בכל הנוגע לוועידה לרבות, שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
 7. גלישה באתר ו/או רכישת שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
 8. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 9. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
 10. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י העמותה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות __אוריה כאן תמלא לפי מה שקארדקום ואתם מספקים 
 11. כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר, כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
 12. באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש כרטיסים לוועידה ולהבטיח השתתפותכם בה. עלות כרטיס יחיד לוועידה הנה 450 ₪.
 13. כל ההכנסות מן הכרטיסים מהוות תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה והן תוקדשנה להמשך פעילות העמותה לקידום הנגישות עבור אנשים עם מוגבלות בישראל.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות להילה בן נעים במייל hilab@aisrael.or

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

 • "מזמין" או "משתמש"אדם בגיר מעל גיל 18 הרוכש כרטיס לוועידה באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר ומצהיר באישורו על תקנון זה כי הוא בעל כרטיס האשראי
 • "עסקה" רכישת כרטיס לוועידה באמצעות רישום על ידי כרטיס אשראי באתר או באמצעות או בשיחה טלפונית.
 • "שירות" או "שירותים"אפשרויות הרישום להשתתפות בוועידה באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנה.
 • "עמוד התשלום" – העמוד באתר, שבו יש למלא פרטים להזמנת כרטיס לרבות פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

ביצוע עסקאות ותשלום

מספר המקומות לוועידה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.

ביצוע עסקה באתר או בטלפון, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן: "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י העמותה במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות ל מערכת האתר במייל site@aisrael.org . על המזמין לוודא, כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור המזמין פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי העמותה  להבטיח את השתתפותו של המזמין בוועידה. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והעמותה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור המזמין פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי העמותה  להבטיח את השתתפותו של המזמין בוועידה. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והעמותה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

ביטול עסקאות

ניתן לבטל עסקה בה הוזמן כרטיס בוועידה באמצעות אתר זה או במייל המפורט להלן תוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד הוועידה. 

יש לבטל את העסקה בכתב במייל: sima@aisrael.org

במקרה של ביטול העסקה בתקופה שבין מועד ביצוע העסקה לעד 30 יום לפני מועד הוועידה – המזמין יהא זכאי להחזר כספי מלא בהתאם למחיר ששולם בפועל. 

במקרה של ביטול העסקה בתקופה שבין 30 יום לפני מועד הוועידה ועד 7 ימים לפני מועד הוועידה – המזמין יהא זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם

במקרה של ביטול העסקה בתקופה שבין 7 ימים לפני מועד הוועידה ועד למועד הוועידה – המזמין לא יהא זכאי להחזר כספי ויחויב במלוא המחיר ששולם בפועל. במקרה שבו המזמין חולה מאומת בקורונה במועד הוועידה, המזמין יהא זכאי להחזר כספי מלא, כנגד הצגת אישור רפואי. 

במקרה של ביטול הוועידה על ידי העמותה יושב הכסף רק בעבור הכרטיס בהתאם למחיר ששולם בעבורו בפועל והמזמין לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף.

רשימת תפוצה

העמותה מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים, כנסים, קורסים ופעילויות נוספות שמקיימת העמותה בנושאי נגישות, לרבות פעילויות התרמה, כל זאת באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה").  משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל מידע מהעמותה כאמור באמצעי המדיה השונים לרבות, הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים, פקס, הודעה מוקלטת וכיוצ"ב וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

משתמש רשום המעוניין להפסיק לקבל מידע כלשהו מהעמותה, יוכל להסיר את עצמו בכל עת באמצעות קישור הנמצא בתחתית הדיוור, או לפנות לעמותה במייל / הודעה חוזרת (בהתאם לאופן הדיוור שקיבל) ו/או בדוא"ל site@aisrael.org

והכתובת תימחק מרשימת הנמענים.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של העמותה (להלן: "מאגר המידע").  על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, העמותה לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.

העמותה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של העמותה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של העמותה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

שימוש באתר

העמותה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, העמותה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. העמותה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, העמותה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של העמותה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. העמותה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את העמותה.

העמותה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, העמותה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, תוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של העמותה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או רישום לערב ההתרמה באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.